Κυριακή 16 Μαρτίου 2014

Η σκήτη της Αγίας Άννας και τα εργόχειρά της το 1840

Με το παρακάτω έγγραφο οι μοναχοί της σκήτητς της Αγίας Άννας ζητούν άδεια να πουλήσουν τα εργόχειρά τους στο ελληνικό κράτος 1840
 
Επειδή ως είναι πασίγνωστον το Άγιον τούτο Όρος του Άθωνος αποτελεί μέρος του οθωμανικού κράτους και ως εκ τούτου και ημείς οι εν αυτώ μονάζοντες υποκείμεθα εις απόδοσιν φόρων χαρατζίων και άλλων πολλών τοπικών βαρυτάτων φορολογιών κ επιδή και ημείς οι εν τη Σκήτη της Αγίας Άννης μονάζοντες ζώμεν με τα εργόχειρα μας και προσποριζόμεθα τα προς το ζην αναγκαία μας εν ιδρώτι του προσώπου ημών απαντώντες κ τους ειρημένους καταθλιπτικούς φόρους μας κ επιδή τα εργόχειρά μας εστέλοντο εις πολλά μέρη του τουρκικού κράτους κ επωλούνται αλλα εις τας παρούσας εποχάς καταντώσιν όχι τόσο χρήσιμα και αναγκαία εις εκείνα τα μέρη. Τούτου ένεκα εκρίθη εύλογον παρ' ημών κ κοινή γνώμη αποστέλωμεν τον συνάδελφον και συγκοινοβιάτην μας εν ιερομονάχοις κύριον Ιωάσαφ με όσα έκαστος ημών του ενεχείρησεν εργόχειρα δια να τα πωλήσει στον ελληνικόν κράτος κ εξοικονομηθώσιν εκ τούτων τα αναγκαία της ζωής μας απαντώντες και τους φόρους μας διο παρακαλούμεν τας σεβαστάς ταύτης αρχάς του βασιλείου της Ελλάδος όπως ευαρεστηθέντες αφήκωσιν ελεύθερα φόρου τα οποία προς τον ρηθέντα συναδελφόν μας εδώκαμεν εργόχειρά μας κ θέλει πρεσβεύομεν τον ύψιστον Θεόν υπέρ της μακροβιότητος της Α.Μ. κ ακλονήτου στερεώσεως εις τον θρόνον της Ελλάδος
 
Ο Δικαίος της κατά το αγιώνυμον όρος του Άθωνος ιεράς σκήτεως της Αγίας Άννης Φιλήμων ιερομόναχος και πνευματικός          
 
Η σφραγίδα της Σκήτης της Αγίας Άννας 1798
 
εργόχειρα 694 μαύροι καλογερικοί σκούφοι
μικρά σκουφάκια
μαύρα καλογερικά
κομποσκοίνια
πηγη ΓΑΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου