Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ

Ανάτυπο από την εφημερίδα Φωνή της Χαλκιδικής 31.05.1936

ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΜΑΚΡΗΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΕΥΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Ο Μελχισεδέκ Μακρής γεννήθηκε στα Δουμπιά το 1869. Kαταγόταν από την οικογένεια Γούτα. Πέθανε το 1939 στη Θεσσαλονίκη. Στη μακρόχρονη διακονία του τόσο στην Εκκλησία όσο και στον Ελληνικό στρατό πρόσφερε σπουδαίες υπηρεσίες για τις οποίες τιμήθηκε από την Ελληνική Πολιτεία με παράσημα. Βασιλόφρων φυλακίστηκε το 1916 στο Επταπύργιο, όπου έχτισε το ναΐδριο του Αγίου Ελευθερίου. Παραβρέθηκε στον Μακεδονικό αγώνα κ στους Βαλκανικούς πολέμους. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του υπηρέτησε ως στρατιωτικός ιερέας του Γ  σώματος στρατού στον ναό των Αγίων Κωνσταντίνου κ Ελένης Θεσσαλονίκης.


Εθνικός λέων. Πρώτος εις τας εθνικάς τρικυμίας και προσπαθείας. Βατοπαιδινός και κατόπιν Ιεροσολυμίτης μοναχός. Η δράσις του εις τα Ιεροσόλυμα ως φρουρού του Παναγίου Τάφου και Ιερού Σπηλαίου της Βηθλεέμ υπήρξεν εθνικοτάτη και μεγαλειώδης. Οι αποπειραθέντες καταπάτησιν των επί του Ιερού Σπηλαίου Γεννήσεως δικαιωμάτων της Ελληνικής Ορθοδοξίας έλαβον πικροτάτην πείραν της γεναιοψυχίας του αρχιμανδρίτου Μελχισεδέκ Μακρή. Εβάφησαν μεν με αίμα αι βαθμίδες της μιας εκ των κλιμάκων των οδηγουσών εις το Ιερόν Σπήλαιον της Γεννήσεως, αλλά τα δικαιώματα του Πατριαρχείου διεσώθησαν. Τότε εξηναγκάσθη να φύγει κρυφά εξ Ιερουσαλήμ μεταβάς εις Κωνσταντινούπολιν.
Ο μέγας και πολυύμνητος μητροπολίτης Καισαρείας αείμνηστος Ιωάννης εκτιμήσας τας αρετάς του και τον ένθεον ζήλον του υπέρ του έθνους και της Εκκλησίας τον παρέλαβεν εις Καισάρειαν μεθεαυτού ως διάκονον, όπου επί εξαετίαν ειργάσθη εξόχως και εθνωφελέστατα. Και θα παρέμενεν εκεί εάν τον άφηνεν ήσυχον ο γόος και ο θρήνος της Μακεδονίας της πατρίδος του, τον οποίον εξέπεμπεν αύτη υπό την μάχαιραν, το πυρ και τον βίον των Βουλγάρων κομιτατζίδων. Τότε το 1902 είχεν επεταθή το μαρτύριον του Μακεδονικού ελληνισμού.
Ο Μελχισεδέκ Μακρής εκ των πρώτων εις Αθήνας τεθείς εις την διάθεσιν της Ελληνομακεδονικής Αμύνης των Αθηνών, ήτοι του Μακεδονικού Κομιτάτου αποσταλείς παρ’αυτών εις την Μακεδονίαν εξετέλεσεν το καθήκον του μετά παραδειγματικού ηρωισμού και μοναδικής αυταπαρνήσεως. Μετέφερεν όπλα και καθοδήγει τα σώματα εις τους προορισμούς των, επεστράτευσε Μακεδόνας δια την ένοπλον Άμυναν της Πατρίδος του. Ηγείτο σωμάτων. Η πατρίς του Χαλκιδική διότι κατάγεται από τα ιστορικά Δουμπιά της Χαλκιδικής, τον αποθέωσαν τότε δια την τοιαύτην δράσιν του. Ήλθαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Ο Μελχισεδέκ Μακρής ιδού ιερεύς του στρατού. Έλαβε μέρος εις όλας τας μάχας. Πολεμιστής, ρήτωρ, εξομολογητής, προμηθευτής, ήρωας των στρατιωτών και των αξιωματικών ατρόμητος και αμετάβλητος. Εις την Τζουμαγιά εις αυτόν το σημείον της Μακεδονίας όπου εγένετο κατά τον δεύτερον πόλεμον η τραγικοτάτη μάχη μεταξύ των Ελλήνων και των Βουλγάρων καθ’ήν οι ημέτεροι δι’έλλειψιν πολεμοφοδίων ηναγκάσθησαν να αμυνθώσιν κατά του εχθρού δια λίθων είχε την τραγικήν ατυχίαν αλλά και την υψηλήν τιμήν να αναγνώσει την νεκρώσιμον ακολουθίαν εις τους εκεί ολίγας στιγμάς προ της ανακωχής πεσόντας πολυθρυλύτους αξιωματικούς, ήρωας, ταγματάρχην Βελισαρίου και ταγματάρχην Κολοκοτρώνην κ.λ.π. οπλίτας.
Ο Μελχισεδέκ Μακρής ως αρχαιότερος ιερεύς του ελληνικού στρατού επί εξαετίαν εμαθήτευσεν εις ιερατικήν σχολήν Καισαρείας.
Μετά τον θάνατον του Καισαρείας Ιωάννου ανεχώρησεν εις Αθήνας και εμαθήτευσεν εις ιερατικήν σχολήν Καισαρείας.
Μετά τον θάνατον του Καισαρείας Ιωάννου ανεχώρησεν εις Αθήνας και εμαθήτευσεν εις το Γ` γυμνάσιον Αθηνών, εργαζόμενος άμα και δια τον αγώνα της Μακεδονίας.
Μετά ταύτα ενεγράφη εις το Πανεπιστήμιον, εις την Θεολογικήν Σχολήν συνάμα εργαζόμενος εθνικώς δια την Μακεδονίαν.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου